Agrometeo Pogodynka

Home PORTAL Regulamin portalu

Regulamin Portalu Pogodowego Sportów Wodnych „Żagle Pogodynka.pl”

§1
UWAGI OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest działalność Portalu Pogodowego Sportów Wodnych „Żagle Pogodynka.pl” (Dalej: Portal).
2. Oferta Portalu skierowana jest do osób zainteresowanych i uprawiających sporty wodne m.in.: żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing.
3. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
4. Informacje meteorologiczne dostępne na stronach internetowych Portalu (dalej: kontent pogodowy) przygotowuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, posiadającym NIP: 525-000-88-09, REGON: 000080507, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062756 (dalej: IMGW).
5. Zawartość graficzną i merytoryczną Portalu, bieżącą jego redakcję i aktualizację nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, przygotowuje firma Polconn CSS z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czystej 6/32, posiadającą NIP: 547-116-91-90, REGON: 240186869 (dalej: Polconn CSS).
6. Integratorem odpowiedzialnym za poprawną dystrybucję informacji pogodowych Portalu drogą wiadomości tekstowych SMS jest CT Creative Team S.A. z siedzibą W Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8, posiadająca NIP: 951-19-21-562, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035069 (dalej: CT).
7. Polconn udostępnia na potrzeby Portalu własne bazy fotografii o tematyce związanej z Portalem.
8. Wszelkie dane zamieszczone na Portalu, a w szczególności teksty, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, a także przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych  IMGW i Polconn CSS i chronione są na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.) i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2
OFERTA PORTALU

1.Oferta Portalu obejmuje:
a) płatne synoptyczne prognozy pogody i informacje o zagrożeniach meteorologicznych w systemie wiadomości tekstowych SMS na obszar Polski, których zasady użytkowania zawarte zostały w Regulaminie Usługi „Serwis Multimedia Premium SMS”,
b) bezpłatne prognozy modelowe obejmujące akweny wodne w Polsce i w Europie, dostępne na stronie internetowej Serwisu,
c) płatną obsługę meteorologiczną projektów żeglarskich, a w szczególności: obsługę meteo imprez regatowych śródlądowych i morskich, obsługę meteo zespołów regatowych, meteorologiczne planowanie trasy dla jachtów w regatach i rejsach pełnomorskich,
d) bezpłatny dostęp przez stronę internetową serwisu do meteorologicznych map radarowych obszaru Polski,
e) bezpłatny dostęp przez stronę internetową serwisu do mapy burzowej Polski,
f) bezpłatny dostęp do informacji praktycznych związanych z meteorologią (opisy chmur, opisy zjawisk meteo, porady praktyczne etc.),
g) bezpłatny dostęp do praktycznych informacji o zagrożeniach meteorologicznych na określonych obszarach (sztormy tropikalne, obszary niebezpiecznego falowania, „biały szkwał” etc.),
h) bezpłatny dostęp do wskazówek nt. wykorzystania prognoz pogody do planowania rejsu morskiego (tzw. meteorologia w praktyce),
i) bezpłatny dostęp do praktycznych rad dla żeglarzy którzy znaleźli się w warunkach sztormowych na morzu (tzw. żegluga w ciężkiej pogodzie),
j) bezpłatny dostęp do relacji doświadczonych i znanych powszechnie żeglarzy opisujących wydarzenia powiązane z meteorologią,
k) bezpłatny dostęp do porad bezpieczeństwa dla żeglarzy, windsurfurów i kitesurfurów.
2. Żadna informacja zamieszczona na stronie internetowej Portalu nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

 

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java lub cookies.
3. IMGW i Polconn CSS w celu ochrony prywatności Użytkowników Portalu nie wymagają przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych Portalu nie wymaga od Użytkownika pozostawienia informacji poufnych.
4. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przechowywane są na serwerach IMGW na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
5. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer IMGW na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
6. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Portalu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
7. IMGW i Polconn CSS nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
8. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od IMGW i Polconn CSS problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku IMGW i Polconn CSS nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
9. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
10. IMGW zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, a także dobrych obyczajów.
11. IMGW zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Portalu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych serwisów na Portalu lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych.

 

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na użytek osobisty.
2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych z Portalu oraz kontentu pogodowego Portalu w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w na stronach Portalu, oraz w kontencie pogodowym Portalu lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych  na stronach Portalu i w kontencie pogodowym Portalu, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Portalu elementów nawet nie chronionych, których pobranie spowoduje lub mogłoby spowodować szkodę dla IMGW lub Polconn CSS z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w Portalu dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody, IMGW lub Polconn CSS lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej z właściwym podmiotem, który posiada prawa autorskie do danej treści.
7. Do uzyskania zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie lub zawarcia odrębnej umowy licencyjnej odnośnie kontentu pogodowego właściwy będzie IMGW, natomiast w odniesieniu do pozostałych treści - Polconn CSS, z wyłączeniem Logo Portalu, do którego prawa autorskie przysługują IMGW i Polconn wspólnie.
8. W przypadku uzyskania pisemnej zgody lub zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z IMGW lub Polconn CSS na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych na stronach Portalu i w kontencie pogodowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na zasadach przedstawionych w pisemnej zgodzie lub odrębnej umowie licencyjnej, a w szczególności na poniższych zasadach:
a) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,
b) wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do Portalu i, odpowiednio, IMGW i Polconn CSS,
c) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem Portalu jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo Portalu, z zastrzeżeniem, że logo Portalu, będące znakiem towarowym wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.

 

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. IMGW i Polconn CSS oświadczają, że dołożą należytej staranności, aby serwis Portalu świadczony był na jak najwyższym poziomie.
2. IMGW nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Portalu spowodowane siłą wyższą.
3. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które uniemożliwia wykonanie obowiązków przewidzianych w tym Regulaminie, w szczególności: wojna, powódź, huragan.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, terminy świadczenia wszelkich usług związanych z Portalem ulegają przesunięciu do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
5. IMGW i Polconn CSS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.
6. Z powodu zmienności elementów meteorologicznych w czasie i przestrzeni, ograniczeń technik prognostycznych oraz ograniczeń spowodowanych przez definicje, określone wartości poszczególnych elementów w prognozach oferowanych przez Portal (w tym prognozach SMS) powinny być rozumiane przez odbiorcę jako najbardziej prawdopodobne. Odnośni się to także do czasu wystąpienia zmiany prognozowanych elementów.
7. IMGW nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Portalu, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych na stronach Portalu  (w tym prognoz SMS) oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.
8. IMGW i Polconn CSS nie ponoszą odpowiedzialności za niemożności korzystania z Portalu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w Portalu z przyczyn nieleżących po stronie IMGW i Polconn CSS.
9. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można składać telefonicznie na numer+48665363446 i/lub +48225694128, w dni robocze, w godz. 0800-1600 lub przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
10. Odpowiedź na zgłoszone uwagi, reklamacje zostanie wysłana na adres email lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem Usługi Premium SMS będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Twórcy Portalu zachowują prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu oraz dostępne będą w siedzibach IMGW i Polconn CSS.
3. Zmiana regulaminu nie wpływa jednak na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).